Ostatnia aktualizacja strony: 2021-04-08 11:24:09

Deklaracja dostępności

WSTĘP DEKLARACJI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności 
ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.gops-siechnice.org.pl/

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 
2013-12-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
2020-04-08

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności 
lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, formularze PDF bez znaczników (tagów) struktury opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    a) pochodzą z różnych źródeł,
    b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
    c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
    d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;  Dokumenty będą sukcesywnie wymieniane.
 2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów. Opisy będą sukcesywnie uzupełnianie.
 3. Kod HTML/CSS strony nie waliduje się zgodnie ze specyfikacją. Walidacja zostanie poprawiona.


UDOGODNIENIA
na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 

 • alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 • możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 • możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 • możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,


DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej gops@gops-siechnice.org.pl lub telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu 71/311 39 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu 
do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika praw Obywatelskich https://rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach znajduje się w Świętej Katarzynie, przy 
ul. Żernickiej 17. Wejście do budynku od gruntu. Na I piętrze znajduje się Punkt Pierwszego Kontaktu 
i pozostałe biura, do których można się dostać za pomocą schodów lub windy. 

Zlokalizowane są tam następujące działy:

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
DZIAŁ PRACY ŚRODOWISKOWEJ, w tym

 • ZESPÓŁ DS. PIERWSZEGO KONTAKTU
 • ZESPÓŁ DS. POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
 • ZESPÓŁ DS. POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ I ASYSTENTURY RODZINNEJ
 • ZESPÓŁ DS. USŁUG
 • STANOWISKO DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ


DZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY, w tym

 • ZESPÓŁ DS. KSIĘGOWOŚCI
 • ZESPÓŁ DS. KADR I PŁAC


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.
W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.


DATA DODANIA 2021-04-06 15:20:44
DODANE PRZEZ Agnieszka Jezierska
DATA EDYCJI 2021-04-08 11:24:09
EDYTOWANE PRZEZ Agnieszka Jezierska